• Aktualności

      • Nowy plan lekcji

      • Nowy plan lekcji obowiązuje od wtorku

       27 października 2020 roku

       Dostępny na stronie szkoły lub po zalogowaniu się w dzienniku elektronicznym LIBRUS

      • NAUCZANIE ZDALNE OD PONIEDZIAŁKU 26.10.2020 DO PIĄTKU 08 LISTOPADA 2020

      • Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terytorium całej Polski szkoła przechodzi od poniedziałku 26 października 2020r.  do 06 listopada 2020 r. na  nauczanie zdalne.

       Zajęcia dydaktyczne stacjonarne zostają zawieszone. Uczniowie realizują podstawę programową w trybie zdalnym.

       W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

       Sekretariat szkoły czynny dla interesantów w godzinach od 900 do 1200.

      • Nauczanie w szkole od 19 października

      • W związku z ogłoszeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw COVID -19 od poniedziałku 19 października obowiązują w Zespole Szkół w Drezdenku następujące formy nauczania:

       - nauczanie w szkole od 19.10.2020r. - 23.10.2020r.

       W szkole pozostają klasy: 3a LO, 3b LO, 3c LO, 2a LO po gimnazjum, 2b LO po gimnazjum, 4THB, 2THB po gimnazjum, 2THB po szkole podstawowej, 3BSIS, 2BSIS po gimnazjum, 2a BSIS i 2b BSIS po szkole podstawowej.

       - nauczanie zdalne od 19.10.2020r - 23.10.2020r.

       Klasy przechodzące na nauczanie zdalne: 1a LO, 1b LO, 2a LO i 2b LO po szkole podstawowej, 1THB, 1TL, 3THB, 1a BSIS, 1b BSIS.

       Nauczanie zdalne będzie realizowane na platformie Microsoft Teams oraz poprzez Librus. Każdy uczeń otrzymał hasło i login do platformy.

       W kalendarzu Microsoft Teams pojawią się terminy zajęć zgodnie z procedurą funkcjonowania Zespołu Szkół w Drezdenku w stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej. Procedura dostępna na stronie internetowej szkoły.  

       Zajęcia praktyczne uczniów BSIS odbywają się bez zmian.

      • Rekrutacyjna do projektu POWER/Erasmus+

      • Jego realizacja odbywa się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

       Informacja o projekcie.pdf

     • "Przerwa na czytanie"
      • "Przerwa na czytanie"

      • 13 października 2020 roku nasz szkoła wzięła udział w I Międzynarodowej Edycji "Przerwa na czytanie". To już V ogólnopolska akcja bicia rekordu w czytaniu na przerwie.

     • MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA
      • MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

      • Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

       Międzynarodowa współpraca się opłaca to wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.

       Projekt dotyczy wykorzystania współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub RPO jako narzędzia zapewnienia wartości dodanej dla realizacji celów tych projektów, a zarazem przyczynia się do realizacji celów PO WER – celu szczegółowego działania 4.3: Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

       W efekcie udzielonego wsparcia – co najmniej 100 podmiotów otrzyma granty i wdroży nowe rozwiązanie (metodę/narzędzie/podejście) w praktykę funkcjonowania danej instytucji.

       Projekt Międzynarodowa współpraca się opłaca jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym w ramach UE, które tworzą podmioty: Grupa Profesja, EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW, będąc Operatorem grantów.

       Został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. CPE pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

       Projekt obejmuje zasięgiem cały kraj. O granty mogą się ubiegać podmioty ze wszystkich województw, które są beneficjentami (tzn. mają podpisaną umową o dofinansowanie) projektów standardowych.

       Okres realizacji: od 2018-07-01 do 2021-06-30

       Dofinansowanie z UE: 11 502 138,39 PLN

       Środki finansowe na granty pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Na co przeznaczone są granty?

       Granty przyznawane w ramach projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca przeznaczone są na rozszerzenie realizowanych w Polsce projektów o komponent współpracy ponadnarodowej.

       Beneficjent projektu standardowego może otrzymać grant na wypracowanie lub transfer lub równoległe tworzenie oraz wdrożenie nowego rozwiązania w ramach współpracy ponadnarodowej, z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

       W ramach projektów granatowych zachodzi wymiana informacji i doświadczeń między partnerami.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • sekretariat@zsdrezdenko.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • 95 7620355
    • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych