• O szkole

   • HISTORYCZNY ROZWÓJ SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO w Drezdenku

     

    Rok szkolny 2010/2011 to kolejny etap w historii oświaty w regionie. Kończy on realizację reformy szkolnictwa i jest trzecim rokiem po realizacji systemu szkolnictwa gimnazjalnego. Początki funkcjonowania szkół sięgają roku 1945 i w ciągu minionych lat powojennych ulegały przemianom, co w skrócie przedstawiamy w tym miejscu. Obejmuje szkolnictwo ogólnokształcące, zawodowe i rolnicze.

    1 listopada 1945 roku, powstało w Drezdenku Powiatowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Placówka ta, po różnych przemianach przetrwała do dziś. Została ulokowana w obiektach przy ulicy Milickiej. Organizatorem placówki był Cyryl Priebe, a jej jednym z kolejnych dyrektorów, od 1962 roku do 2001 roku włącznie Edward Urban.

    Organizacją szkolnictwa zawodowego w Drezdenku zajęto się w roku 1960. Od 1 września tego roku zorganizowano Zasadniczą Szkołę Zawodową. Zlokalizowano ją w 3 obiektach przy ul. l Brygady 51 i Marszałkowskiej 16 i 17. Organizatorem placówki był Jan Rogula, a jednym z dyrektorów, do czasu utworzenia Zespołu Szkół (1978 r.) Roman Pomykała. Placówka ta w minionych latach ulegała przemianom i przekształceniom i przetrwała do dnia dzisiejszego.

    Początki szkolnictwa rolniczego miały miejsce w Nowym Drezdenku w 1961 r. Wówczas  to 1 listopada utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Nowym Drezdenku. Zlokalizowano ją w miejscowej szkole podstawowej, a organizatorem placówki była Alojza Fiedor. Placówka ta ulegała rozwojowi i przekształceniom.

    1 września 1962 r. powstało w Drezdenku Liceum Medyczne Pielęgniarstwa, Oparte było o własną bazę lokalową, szkołę przy ul. Kościuszki 31 i internat przy ul. Ogrodowej 2. Ten ostatni obiekt rozbudowano o dodatkowe pomieszczenia (świetlica, segment dydaktyczny). Organizatorem placówki i długoletnim dyrektorem był dr Stanisław Talarczyk, a kolejni dyrektorzy to Janina Musiałowska, Maciej Pietruszak i Zdzisław Piątek.

    Na bazie tej placówki powstały kolejno: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ekonomiczne. Dla koordynacji kierowania tymi szkołami utworzono Zespół Szkół nr 2 w Drezdenku, kierowany do 2001 roku przez Macieja Pietruszaka. Wcześniej taki Zespół powstał w 1978 r. im Stefana Żeromskiego, obejmujący istniejące w Drezdenku szkoły ponadpodstawowe w obiektach przy ul. Milickiej, Pierwszej Brygady i Marszłkowskiej, kierowany do 2001 roku przez Edwarda Urbana.

    Zgodnie z uchwałą z dnia 26 lutego 2001roku nr XX/132/2001 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich powołuje  się z dniem 1 września 2001 roku publiczną szkołę ponadgimnazjalną ogólnokształcącą i zawodową o nazwie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy Konopnickiej 2, której pierwszym dyrektorem był Maciej Pietruszak w okresie 25 kwietnia 2001 - 13 września 2001. W zespole są następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Następnie od 14 września 2001 do 31 stycznia 2002 obowiązki dyrektora pełnił Stanisław Sobieraj. Od 1 lutego 2002 do 31 sierpnia 2008 dyrektorem Zespołu  szkół był Józef Pawlak a od 1 września 2008 funkcję tę sprawował Maciej Pietruszak. Obecnie od lutego 2010r. dyrektorem szkoły jest Radosław Świekatowski.  1 września 2008  powstało Techniku Hotelarskie a w tym roku szkolnym Technikum Informatyczne.

 • Galeria zdjęć

   brak danych