• Koncepcja pracy szkoły

    • KONCEPCJA PRACY

     ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

     W DREZDENKU NA LATA 2015-2020

     Spis treści

      

     I. Proces tworzenia koncepcji pracy szkoły.

     1.1 Podstawa prawna.

     1.2 Dokumentacja szkolna.

     1.3 Sposób utworzenia koncepcji pracy szkoły.

     1.4 Formy zapoznanie z koncepcją.

     II. Wizja i misja szkoły.

      1. Wizja szkoły
      2. Misja szkoły

     III. Model absolwenta.

     IV. Analiza SWOT stanu szkoły

      1. Mocne strony szkoły.
      2. Słabe strony szkoły.
      3. Szanse szkoły.
      4. Zagrożenia.

     V. Cele główne szkoły.

     VI. Zadania szkoły.

     VII. Cele, zadania, spodziewane efekty w strategicznych obszarach pracy.

     7.1 Organizacja i przebieg kształcenia.

     7.2 Opieka i wychowanie.

     7.3 Promocja i integracja ze środowiskiem lokalnym.

     7.4 Baza i wyposażenie szkoły.

     VIII. Monitorowanie realizacji celów.

      

     WI ĘCEJ

 • Galeria zdjęć

   brak danych