• Standardy ochrony małoletnich

   • STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKÓŁ W DREZDENKU

     

    POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W ZESPOLE SZKÓŁ W DREZDENKU PREAMBUŁA Nadrzędną zasadą wszelkich działań podejmowanych przez wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Drezdenku jest działanie na rzecz dobra dziecka mając na uwadze szczególnie ochronę godności dziecka oraz jego nienaruszalność. Jakakolwiek forma przemocy wobec dziecka jest niedopuszczalna. Pracownicy placówki działają tylko i wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, przepisów wewnętrznych szkoły oraz własnych kompetencji zawodowych.

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 oraz 535)
    2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1870)
    3. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1606)
    4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
    5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900)
    6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
    7. Konwencja o prawach dziecka (Dz.U.1991 nr 120, poz. 526)
    8. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012, poz. 1169)
 • Galeria zdjęć

   brak danych