• Deklaracja dostępności

    •  

     Deklaracja o dostępności serwisu

      

     Zespół Szkół w Drezdenku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsdrezdenko.pl.
      

     Data publikacji strony internetowej: 06.02.2019

     Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.09.2021

      

     Stan dostępności cyfrowej

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     • Brak wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.

     • Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.

     • Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.

     • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.

     • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

     Oświadczenie sporządzono dnia 29.09.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Stoińska, adres poczty elektronicznej beatazespolszkol@gmail.com Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 76 203 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkół w Drezdenku – ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko

     Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Konopnickiej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd dla wózków.

      Dla osób na wózkach dostępna jest tylko cześć A, w której znajdują się szerokie korytarze oraz winda.

     Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w części A na parterze oraz na I i II piętrze.

     Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

     Istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza online lub osobiście po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
   • sekretariat@zsdrezdenko.pl
   • lucja.magdziarz@wp.pl
   • 95 7620355
   • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
   • www.zsdrezdenko.pl
   • Anna Antoszek, inspektor@cbi24.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych