• Aktualności

      • Przedłużenie kształcenia na odległość

      • Od dnia 01 do 14 lutego 2021r. obowiązuje nadal kształcenie na odległość. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu w klasach technikum prowadzone są dalej w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

       Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      • Zmiana trybu nauczania dla klas 1a LO, 1bLO, 2a LP, 2b LP, 2a LG, 2b LG, 3a LO, 3b LO, 3c LO, 4THB

      • Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

       o zmianie trybu nauczania dla klas 1a LO, 1bLO, 2a LP, 2b LP, 2a LG,

       2b LG, 3a LO, 3b LO, 3c LO, 4THB

       Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       & 1

       1. Od dnia 02.2021 r. do odwołania  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz 4 klasa Technikum biorą udział we wszystkich zajęciach z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, przedmiotów rozszerzonych na platformie TEAMS zgodnie z planem lekcji.
       2. Nie obowiązuje dla tych klas limit 6 lekcji w ciągu dnia na platformie Teams.
       3. Lekcje na platformie TEAMS trwają minimum 30 minut. Nauczyciel decyduje o przedłużeniu czasu trwania zajęć do 45 minut.
       4. Pozostałe przedmioty realizowane są w formie zdalnej poprzez platformę Teams oraz poprzez wysyłanie na Librusa, gdzie 50% zajęć w cyklu dwutygodniowym odbywa się na platformie Teams, a 50% przez wysyłanie na Librusa. 
       5. Znosi się konieczność zapisu w dzienniku internetowym Librus informacji o planowanych zajęciach na platformie Teams dla klas liceum ogólnokształcącego i czwartej klasy technikum z przedmiotów matematyka, j. polski, j. angielski, j. niemiecki, przedmiów w zakresie rozszerzonym.
       6. Pozostałe zajęcia należy zaplanować w dzienniku elektronicznym Librus.

       §2

       1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły
       2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 01.02021 r.

        

       Beata Stoińska

       Dyrektor Zespołu Szkół w Drezdenku

      • Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich

      • 6 grudnia 2020r. odbył się pierwszy polonijny festiwal kolęd i pastorałek polskich on-line. Przewodniczącym jury konkursu był pan Adam Deneka. Samo jury składało się łącznie z 21 osób, zaś dzieci biorących udział w konkursie było około 185 z 5 różnych krajów. 21 grudnia 2020 r. pani burmistrz Karolina Piotrowska wręczyła mi nagrodę specjalną za promowanie naszej Małej Ojczyzny. Otrzymałam również nagrodę specjalną przewodniczącego rady powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, pana Zbigniewa Kubasika.

     • Konkursy Ekologiczne
      • Konkursy Ekologiczne

      • Eko- klub przy ZS w Drezdenku  w ramach działań pt.” Myśl globalnie, działaj lokalnie „ ogłasza następujące konkursy:

       1. Konkurs fotograficzny: „Zimowy sen czy wiosenne przebudzenie?” Jest to konkurs na zdjęcie przedstawiające przyrodę (ożywioną lub nieożywioną Drezdenka i okolic) zimą lub wiosną. Będziemy oceniać walory  estetyczne przyrody przedstawione na zdjęciu, ciekawy sposób ujęcia, interesujące  pomysły. W konkursie bierze udział tylko 1 zdjęcie o formacie 16:9 wykonane samodzielnie i  przesłane przez uczestnika na pocztę:
        eko-klub.zs.drezdenko@op.pl

       Należy podać imię, nazwisko i klasę . Można podać tytuł zdjęcia.

        

       1. Konkurs pod hasłem: „Zrobione, nie kupione.” Jest to konkurs na samodzielne wykonanie przedmiotu z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w domu, makulatury, plastiku, worków, sznurków, nici, tkanin itp. Może to być przedmiot potrzebny w domu: półka, wieszak, torba na zakupy, ozdoba, w tym świąteczne i wiele innych. Oceniany będzie kreatywność i estetyka wykonania pracy. Zdjęcie i opis z czego wykonana jest praca , jej zastosowanie oraz imię, nazwisko i klasę uczestnika konkursu należy przesłać na pocztę:

       eko-klub.zs.drezdenko@op.pl

        

       1. Konkurs- projekt na ekologiczne zachowania w domu pod hasłem: „ Eko- dom.” Przedmiotem konkursu jest filmik, prezentacja lub plakat przedstawiający sposoby ekologicznego życia w domu.  Pomysły na oszczędzanie wody, prądu, żywności, zmniejszanie ilości odpadów itp. należy opisać i  wdrożyć w życie.  W konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub grupowo. Podpisane prace z podaniem klasy należy przesłać na adres:

       eko-klub.zs.drezdenko@op.pl

        

       1. Konkurs pod hasłem: „ Zero Wasta….” Jest to konkurs na pracę literacką: esej, rozprawkę lub opowiadanie. Oceniane będzie ciekawe podejście do tematu. Należy podać dane i klasę autora pracy i przesłać na pocztę: eko-klub.zs.drezdenko@op.pl

        

       Termin nadsyłania prac: do Dnia Ziemi czyli do 22 kwietnia 2021 roku.

       Zachęcamy do udziału w konkursach. Opiekunowie i członkowie Eko- klubu

        

       Cele konkursów:

       • podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji;
       • promocja i poznanie poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych najbliższych okolic;
       • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w dziedzinie przyrody;
       •  wdrażanie do ekologicznych zachowań
     • Szkolny konkurs plastyczno-cyfrowy dla uczniów: Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!
      • Szkolny konkurs plastyczno-cyfrowy dla uczniów: Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

      • Organizowany jest Szkolny Konkurs plastyczno-cyfrowy, który polega na wykonaniu przez drużynę (max 4 osoby)

       pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.),

       ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

       Pracę należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie, do 12 marca 2021 roku i przesłać na adres e-mail: sekretariat@zsdrezdenko.pl 

        

       Wykonana praca musi być przedstawiona1 w formie plików o formacie oraz limicie:

       • pliki mp4, animowany gif do 200MB,
       • jpg, png do 20MB.

        

       Ocena merytoryczna prac dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

       • atrakcyjność wizualna pracy oraz jej estetyka – max 10 pkt,
       • inwencja twórców i kreatywność – max 10 pkt,
       • stopień nawiązania do tematyki Konkursu – max 10 pkt,
       • stopień samodzielności w opracowaniu zagadnienia, tzn. czy poziom pracy jest adekwatny do wieku uczestników – max 10 pkt,
       • efektywność wykorzystania narzędzi cyfrowych do stworzenia pracy – max 10 pkt.

        

       Uczestnik Konkursu, w związku ze zgłoszeniem pracy do Konkursu, oświadcza, że:

       • posiada pełnię praw autorskich do pracy złożonej w Konkursie, a zgłoszona praca nie narusza niczyich praw, np. nie mogą być w niej wykorzystywane wizerunki lub utwory innych osób, bez wymaganej prawem zgody;
       • wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora zgłoszonej pracy na stronie internetowej Konkursu oraz na innych nośnikach, tj. stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, profilach społecznościowych administrowanych przez Organizatora oraz prezentacjach pokonkursowych. Za ww. zgodę na prezentację nie przysługuje wynagrodzenie.

        

       Zwycięzcy wyłonieni przez jury konkursowe zostaną uhonorowani nagrodami i dyplomami, a informacje o zwycięscy i jego projekcie umieszczone będą na stronach WWW szkoły.

        

       Najciekawsze prace będą brały udział w Konkursie Ogólnopolskim na nagrodę główną, wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych.

        

       Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.otymsiewie.pl

        

     • Z pasją do ROBOTYKI
      • Z pasją do ROBOTYKI

      • 18 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Jarosińskim, przedstawicielem firm Hexapod, który w obecności dyrekcji szkoły,  uczniów z klasy 2 Technikum Budowlanego i nauczyciela informatyki, omówił działanie kroczącego robota edukacyjnego SpiderX4_S. Nowoczesne technologie, robotyka i programowanie jest już przeszłością dla młodego pokolenia, dlatego zainteresowani nowinkami technologicznymi i pasjonaci przybyli do szkoły, by zobaczyć nowy produkt. Roboty firmy Hexapod różnią się w znacznym stopniu od innych, np. LOFI Robot-ów, czy Lego Mindstorms EV3, gdyż chodzą na czterech nóżkach, a nie jak inne, jeżdżą. Nie należy ich składać, gdyż kupujemy już zmontowane. Posiadają dwanaście serwomechanizmów z metalowymi zębatkami, mikrokontroler sterujący Arduino, moduł komunikacji bluetooth, ultradźwiękowy czujnik odległości i czujnik światła oraz zasilane są dwoma akumulatorami 3,7 V. Prezentowany robot powstał z myślą o nauce programowania, algorytmiki, robotyki w szkołach. Można go programować w języku C korzystając  z programu arduino.

       Bardzo trudno nauczyć się języka programowania w szkole, dlatego zakupiony robot uatrakcyjni naukę w szkole ponadpodstawowej i „udowodni”, że programowanie nie jest takie trudne. Choć jeden robot, to zapewne zbyt mało na grupę informatyczną,  jednak  nauka kodowania przy wykorzystaniu robota edukacyjnego firmy Hexapod na pewno sprawi, że  uczniowie zaczną rozumieć programowanie, a jednocześnie będą chętnie brali udział w tworzeniu nowych produktów technologicznych i nowoczesnych technologii. Należy nadmienić, że robot jest przyjazny dla młodzieży, użyteczny i trwały. Ważne jest, by potencjał robotyki nie był obcy uczniom naszej szkoły, a ich kreatywność i logiczne myślenie rozwijało się przy wykorzystaniu nowinek technologicznych, jakim są roboty.

     • II edycja Warsztatów Edukacji Międzykulturowej
      • II edycja Warsztatów Edukacji Międzykulturowej

      • W dniu 13.11.2020 r. w klasa 1B BS pod opieką wychowawcy wzięła udział w webinarium przeprowadzonym przez działaczy organizacji non-profit AFS zajmującej się międzynarodową wymianą młodzieży. Sama organizacja od 1914 roku. Skupia ponad 40 tysięcy wolontariuszy z niemal 100 krajów. Za jej sprawą za granice wyjechało już około 430 tysięcy uczniów, a niemal 100 tysięcy do dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych. W trakcie webinarium uczniowie poznali sposoby działania organizacji i możliwości skorzystania z nich. Uczniowie bardzo chętnie się zaangażowali, aktywnie słuchali wykładu i podeszli do sprawy bardzo entuzjastycznie.

      • Od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. obowiązuje kształcenie na odległość

      • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu będą prowadzone w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

       Dla klas maturalnych można organizować konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • sekretariat@zsdrezdenko.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • 95 7620355
    • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych