• Aktualności

      • Nowy plan lekcji

      • Nowy plan lekcji obowiązuje od poniedziałku

       24 września 2020 roku

       Dostępny na stronie szkoły lub po zalogowaniu się w dzienniku elektronicznym LIBRUS

      • Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół w Drezdenku w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

      • § 1

       1. W Zespole Szkół w Drezdenku, zwanym dalej Zespołem, w roku szkolnym 2020/2021 w ogłoszonym
       2. W Zespole Szkół w Drezdenku, zwanym dalej Zespołem, w roku szkolnym 2020/2021 w ogłoszonym przez dyrektora terminie prowadzone jest nauczanie na odległość.
       3. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki pracy zdalnej.
       4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
       5. W przypadku nauczania hybrydowego klasy maturalne i zdające egzaminy z klasyfikacji zawodowych  mają pierwszeństwo do nauczania stacjonarnego.

       § 2

       1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dostosowują programy nauczania do nauczania zdalnego.
       2. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest poczta elektroniczna i e-dziennik Librus. W procesie nauczania nauczyciele mogą korzystać z dostępnych i akceptowanych przez uczniów platform internetowych. Preferowaną platformą jest MS Teams.
       3. Zdalne nauczanie realizowane jest w formie online w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela.
       4. Jeśli zdalne nauczanie jest realizowane poprzez przekazywanie uczniom tematów do pracy samodzielnej, wymaga to niezbędnych wskazówek do przesłanych zadań oraz wskazania dodatkowych źródeł informacji. Materiały przesłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy ucznia mogą mieć formę zadań z załączonymi wskazówkami adresu internetowego, pod którym znajduje się polecany materiał, film lub prezentacja (w tym opracowania przez nauczyciela).
       5. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do e-dziennika Librus temat zajęć
        z zaznaczoną formą realizacji (np. online, samodzielna praca uczniów).
       6. Jeśli nauczyciel ma w planie lekcji z daną klasą 1 godzinę tygodniowo -prowadzi ją online w czasie rzeczywistym, co drugi tydzień. W tygodniu, kiedy nie realizuje lekcji online przesyła uczniom zadania, materiały oraz jest do ich dyspozycji.
       7. Jeśli nauczyciel ma w planie lekcji z daną klasą 2 godziny tygodniowo – prowadzi 1 lekcję online w czasie rzeczywistym, a drugą uczniowie realizują na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela. Zgodnie z planem lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów.
       8. Jeśli nauczyciel ma w planie lekcji z daną klasą 3 godziny tygodniowo to w jednym tygodniu realizuje 2 lekcje online, a w drugim jedną  online w czasie rzeczywistym – pozostałe 2 zaplanowane na drugi tydzień lekcje są realizowane w formie indywidualnej pracy ucznia na materiałach przesłanych przez nauczyciela. Nauczyciel pozostaje w tym czasie do dyspozycji uczniów.
       9. Jeśli nauczyciel ma w planie z daną klasą 4 lekcje – z tej liczby godzin realizuje online 2 w każdym tygodniu i dwie lekcje w formie indywidualnej pracy ucznia pod jego kierunkiem.
       10. Jeśli nauczyciel ma w planie z daną klasą 5 (i więcej) godzin tygodniowo–z tej liczby godzin realizuje online 2 i 3 (w cyklu dwutygodniowym). W czasie pozostałych lekcji uczniowie pracują na materiałach otrzymanych od nauczyciela. Nauczyciel w godzinach przewidzianych w planie lekcji jest dostępny dla uczniów.
       11. Dzienna liczba lekcji online dla danej klasy w czasie rzeczywistym nie powinna przekraczać 6, a w tygodniu 25.
       12. Zajęcia online odbywające się zgodnie z planem lekcji i trwają 30 minut. Nagrywanie zajęć przez uczniów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą prowadzącego nauczyciela.
       13. Pierwszeństwo w planowaniu lekcji online w czasie rzeczywistym mają nauczyciele przedmiotów kierunkowych (nauczanych w zakresie rozszerzonym), w dalszej kolejności języka polskiego i języków obcych.
       14. Planowanie lekcji online odbywa się w pod kierunkiem wicedyrektora. Optymalnym rozwiązaniem będzie stały plan lekcji.
       15. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnym z pierwotnym planem zajęć szkolnych. Nie należy planować zajęć online w czasie przewidzianym w planie lekcji na inny przedmiot.
       16. Wychowawca ma obowiązek poinformować nauczycieli uczących w jego klasie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenia, które dostarczono do szkoły w czasie nauczania zdalnego, hybrydowego. 
       17. Nauczyciele informują uczniów o planowanych pracach klasowych zgodnie z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół (termin wpisuje do e-dziennika Librus).
       18. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu.
       19. Sposoby sprawdzania postępów ucznia oraz poprawiania ocen są integralną częścią nauczania zdalnego, hybrydowego.
       20. Zasady oceniania w czasie nauczania zdalnego, hybrydowego są takie same jak te przedstawione na pierwszej lekcji nauczania danego przedmiotu.
       21. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje
        o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, czy dyrektora szkoły.
       22. W przypadku braku dostępu ucznia do Internetu nauczyciele są zobowiązani do przygotowywania materiałów w formie papierowej. Uczniowie odbierają je 2 razy w tygodniu (w środy i w piątki) z sekretariatu szkoły i dwa razy w tygodniu dostarczają odrobione lekcje (w środy i w piątki) z uwagami, zapytaniami w formie papierowej.

       § 3

       1. Nauczanie indywidualne szkoła realizuje w formie zdalnej.
       2. W nauczaniu indywidualnym - zdalnym nauczyciele realizują wszystkie zajęcia online w czasie rzeczywistym.
       3. Zajęcia trwają 30 minut.
       4. Zajęcia rewalidacyjne i inne związane z potrzebą wpierania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych prowadzą nauczyciele specjaliści stosując sprawdzone metody i formy kształcenia na odległość.

       § 4

       1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły i ma formę zdalną.
       2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i Zespołów Przedmiotowych odbywają się w formie zdalnej.

       § 5

       1. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą:
        • przychodzić do szkoły i korzystać z komputerów znajdujących się w salach lekcyjnych;
        • wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły do domu;
        • korzystać w domu ze sprzętu własnego.
       2. Jeśli warunki w domu utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie lekcji na odległość, nauczyciel zobowiązany jest prowadzić je ze szkoły.
       3. Wychowawcy klas zobowiązani są do rozpoznania potrzeb swoich uczniów w zakresie zaopatrzenia w sprzęt komputerowy. W przypadku braku dostępu ucznia do komputera w domu istnieje możliwość wypożyczenia laptopa z zasobów szkolnych. Za organizację pomocy uczniom w tym zakresie odpowiada wychowawca i administrator szkolnej sieci. Prowadzony jest rejestr wypożyczania sprzętu.

       § 6

       1. W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z rodzicami uczniów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
       2. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
       3. Zebrania z rodzicami uczniów mogą być organizowane w formie zdalnej.
       4. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami uczniów wybiera platformę, na której zorganizowane będzie zebranie.
      • Zebranie z rodzicami

      • Zebranie z rodzicami uczniów pozostałych klas liceum, technikum i szkoły branżowej (oprócz klas pierwszych i klasy IV THB) 

       16.09.2020r. godz. 1700

       1730 zebranie Rady Rodziców 

       Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy o przybycie tylko jednego z Rodziców na zebranie. Prosimy również pamiętać o konieczności zasłonienia ust i nosa.

     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021
      • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

      • 1 września na dziedzińcu szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Z uwagi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa w apelu uczestniczyły jedynie klasy pierwsze: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Hotelarsko-Budowlanego, Technikum Logistycznego i Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia, oraz dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi. W czasie apelu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Zespołu Szkół w Drezdenku. Prowadzący apel życzyli wszystkim wiele uśmiechu i wytrwałości w nowym roku szkolnym.

      • Uwaga uczniowie!

      • Wejście do budynku Zespołu Szkół zgodnie z poniższymi wytycznymi:

       Klasy 1 -  wchodzą głównym wejściem

       Klasy 2 -  wejście od strony łącznika przy parkingu szkolnym

       Klasy 3 i 4 - wchodzą od skarpy, tylne wejście do gabinetu 308

      • Organizacja zajęć w okresie pandemii Covid-19 na terenie Zespołu Szkół w Drezdenku – informacje dla rodziców i uczniów

       1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
       2. Do szkoły uczniowie przychodzą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
       3. Uczniowie w momencie wchodzenia do szkoły i przemieszczania się na terenie szkoły muszą nosić maseczkę.
       4. Uczniowie mający alergie muszą okazać zaświadczenie od lekarza pulmonologa lub alergologa.
       5. Uczniowie wchodząc do klasy lekcyjnej muszą mieć zdezynfekowane ręce.
       6. Nauczyciel przedmiotu decyduje o formie wysyłania i sprawdzania zadania domowego.
       7. Na czas pandemii wydłuża się czas oddanie prac klasowych przez nauczyciela do 3 tygodni.
       8. Uczniowie w drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
       9.  Osoby z zewnątrz przebywające w przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko holu szkoły zobowiązane są do:
        • dystansu od kolejnego osoby min. 1,5 m,
        • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
        • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
       10. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole (wychowawcom klas) co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
       11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować go do gabinetu pielęgniarki szkolnej/izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
       12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
       13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
       14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
       15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
       16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
       17. Każdy uczeń ma udostępniony wieszak na odzież lub indywidualną szafkę.
       18. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
       • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
       • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
       • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
       • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarzy prowadzących do sekretariatu lub pokoju nauczycielskiego,  w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

        

   • Kontakty

    • Zespół Szkół w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 66-530 Drezdenko
    • sekretariat@zsdrezdenko.pl
    • lucja.magdziarz@wp.pl
    • 95 7620355
    • ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych