• RODO

     • Zarządzenie Nr 04/2018

      Dyrektora Zespołu Szkół w Drezdenku

      z dnia 06 listopada 2018 r.

      w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół w Drezdenku

       

       

       

      Na podstawie art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
      oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

       

      § 1

      Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół w Drezdenku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

       

      § 2

      Pracowników Szkoły zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz
      z załącznikami.

       

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

       

       

      Załącznik do Zarządzenia

      Nr 04/2018 Dyrektora ZS w Drezdenku

      z dnia 06 listopada 2018 r.

       

      R E G U L A M I N

      funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

      na terenie Zespołu Szkół w Drezdenku

       

      § 1

      1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie szkoły oraz terenu wokół szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
      2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
      3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.
      4. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół w Drezdenku.

       

      § 2

      Celem instalacji monitoringu jest:

      1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
      2. ochrona mienia,
      3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

       

      § 3

      System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu,  a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).

      Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach szkolnych oraz na zewnątrz szkoły.

      Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: dyrektor szkoły lub wicedyrektor.

       

       

      § 4

      1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
      2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
      3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
      4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

       

      § 5

      1. Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku szkoły.
      2. Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
      3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
       o stosowaniu monitoringu na terenie szkoły, której wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
      4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
      5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organomw szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły  lub w przypadku jego nieobecności przez Wicedyrektora.
      6. Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
      7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
      8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

       

      § 6

      Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły: www.zsdrezdenko.pl

       

      § 7

      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia  przez Dyrektora szkoły.

       

       

       

       

      Załącznik nr 1 Regulaminu funkcjonowania,
       obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

       

      KLAUZULA INFORMACYJNA

       

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

       

      1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół w Drezdenku (adres:66-530 Drezdenko ul. Konopnickiej 2, adres e-mail: sekretariat@zsdrezdenko.pl, numer telefonu: 95 7620355)
      2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 535 727 700). pu do budynkówę przetwarzane w celu kontrolowania dostądę
      3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
      4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
      5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. art. 108a Prawo oświatowe).
      6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
      7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
      • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

       

      Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracownikówpodstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

       

       

      Załącznik nr 2 Regulaminu funkcjonowania,
       obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

       

      Wzór oświadczenia

      dotyczącego monitorowania

      Ja, ____________________________ (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu) wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w jednostce ___________________________ (nazwa i adres jednostki) przyjmuję do wiadomości, że w ____________________________ stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektora szkoły lub placówki.

       

       

      _____________________________________________

       

      (imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia, miejscowość)

 • Galeria zdjęć

   brak danych